Program

odborného podujatia
VIII. SLOVENSKÝ NEUROPSYCHIATRICKÝ KONGRES 2023Program odborného podujatia zostavil vedecký a programový výbor na základe prihlásených abstraktov.ORGANIZAČNÝ VÝBOR SI VYHRADZUJE MOŽNOSŤ
realizovať nevyhnutné zmeny v programe (napríklad dĺžka trvania, doplnenie prednášky súvisiacej s témou sympózia). Prípadné zmeny budú oznámené včas autorovi odbornej prezentácie.

10:00 - 10:30
Otvorenie odborného podujatia
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
MUDr. Michal Patarák, PhD.


10:30 - 13:00
Úvodné vyzvané prednášky
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.


  10:30
  Funkční neurologické poruchy v umění a kultuře /25 min./
  prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

  10:55
  Sme pripravení na liečbu modifikujúcu neurodegeneračné ochorenia? /25 min./
  doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

  11:20
  Biologická a ľudská inteligencia verzus arteficiálna inteligencia /25 min./
  MUDr. Michal Patarák, PhD.

  11:45
  Spiritualita v medicíne z pohľadu EBM /25 min./
  prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.,
  MUDr. B. Balažiová

  12:10
  Spiritualita v medicíne: mechanizmy, dráhy a klinické implikácie /25 min./
  prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

  12:35
  Zdravý životný štýl v manažmente neurodegeneratívnych ochorení - čo konkrétne? /25 min./
  doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.13:00 - 14:00
Obed


14:00 - 16:30
Blok Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a hostí
MUDr. Michal Patarák, PhD., MUDr. Peter Janík, PhD.


  14:00
  Variabilita ľudskej normality a abnormality /30 min./
  MUDr. Peter Janík, PhD.

  14:30
  Migréna a psychiatrické komorbidity optikou psychiatra /30 min./
  MUDr. Vanda Valkučáková, MPH

  15:00
  Kam smeruje liečba Tourettovho syndrómu v 21. storočí? /30 min./
  MUDr. Eva Katrlíková

  15:30
  Digitální závislosti v neuropsychiatrii /30 min./
  MUDr. Vladimír Kmoch,
  MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.,
  Mgr. Alexandra Roubalová,
  Jana Fialková,
  Lukáš Urbánek,
  Radka Novotná, Dis

  16:00
  Pohlavie, mužský a ženský mozog – vývoj /30 min./
  MUDr. Vít Provazník16:30 - 16:50
Kávová prestávka


16:50 - 18:30
Novinky v diagnostike a liečbe neuropsychiatrických ochorení
doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD., MUDr. Martina Martiníková


  16:50
  Sérové biomarkery ľahkého traumatického poranenia mozgu si razia cestu do klinickej praxe /20 min./
  MUDr. Martina Martiníková

  17:10
  Prídavná terapia po cievnom a úrazovom poškodení CNS pomocou MLC901: Nádej hodná zreteľa /20 min./
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

  17:30
  Prínos a skúsenosti s MLC901 z reálnej klinickej praxe /20 min./
  MUDr. Louise Mária Adamová

  17:50
  Nové možnosti liečby epileptickej encefalopatie - Dravetovej syndrómu /20 min./
  doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD.

  18:10
  Meditace a epilepsie - naše zkušenosti s meditační čelenkou MUSE /20 min./
  MUDr. Viktória Ogurčáková20:00
Večera


09:00 - 11:00
Parkinsonova choroba
doc. MUDr. Michal Minár, PhD., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN


  09:00
  Účinky 4-mesačnej tréningovej intervencie na klinický stav, kognitívne funkcie, zdatnosť a metabolizmus pacientov s Parkinsonovou chorobou: priebežné výsledky /20 min./
  Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.,
  R. Klepochová,
  V. Litváková,
  P. Majerčák,
  M. Schön,
  P. Konrády,
  MUDr. Igor Straka PhD.,
  W. Bögner,
  doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
  M. Krššák,
  prof. MUDr. Barbara Ukropcová PhD.

  09:20
  Změny rytmu řeči a chůze u Parkinsonovy nemoci /20 min./
  prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

  09:40
  Neurofyziologické koreláty funkčných porúch hybnosti /20 min./
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

  10:00
  Kognitívna a neuropsychiatrická rehabilitácia s využitím virtuálnej reality pri neurodegeneratívnych ochoreniach /20 min./
  MUDr. Alice Martinkovičová, PhD.

  10:20
  Adherencia k farmakoterapii u pacientov s Parkinsonovou chorobou – významný faktor úspešnosti liečby a možnosti intervencie /20 min./
  MUDr. Igor Straka, PhD.

  10:40
  Parkinsonova choroba, závislosť od metamfetamínov ich klinické a patofyziologické asociácie /20 min./
  MUDr. Ľubomír Okruhlica, Csc.,
  MUDr. Z. Kamendy11:00 - 11:20
Kávová prestávka


11:20 - 13:00
Pamäť a moderné technológie
MUDr. Igor Riečanský, PhD., MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.


  11:20
  Digitálne technológie a A.I. v neuropsychiatrii /25 min./
  MUDr. Marián Kolenič, PhD.

  11:45
  Neuromodulácia sémantickej pamäti pomocou transkraniálnej elektrickej stimulácie /25 min./
  MUDr. Igor Riečanský, PhD.

  12:10
  Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality /25 min./
  RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.,
  RNDr. Jana Kimijanová, PhD.,
  MUDr. Igor Riečanský, PhD.

  12:35
  Subjektívny pokles kognície: diagnostika a manažment pacienta /25 min./
  Mgr. Simona Krakovská13:00 - 14:00
Obed


14:00 - 15:15
Huntingtonova choroba
MUDr. Ján Necpál, MUDr. Tomáš Rakús


  14:00
  Huntingtonova choroba: genetika a motorické prejavy /25 min./
  MUDr. Ján Necpál

  14:25
  Symptomatika a manažment porúch psychiky pri Huntingtonovej chorobe /25 min./
  MUDr. Tomáš Rakús

  14:50
  Psychologické aspekty Huntingtonovej choroby /25 min./
  Mgr. Zuzana Brežná15:15 - 15:35
Kávová prestávka


15:35 - 16:50
Neuropsychiatria porúch autistického spektra
Mgr. Mária Kopčíková, doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.


  15:35
  Spánok a exekutívne funkcie u detí s poruchou autistického spektra /15 min./
  Mgr. Barbara Rašková,
  RNDr. Katarína Stebelová, PhD.,
  MUDr. Petra Keményová, PhD.,
  MUDr. Mária Vidošovičová,
  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,
  doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

  15:50
  Daktyloskopické charakteristiky u chlapcov s poruchou autistického spektra /15 min./
  Mgr. Dóra Dukonyová,
  RNDr. Klaudia Kyselicová PhD.,
  MUDr. Mária Vidošovičová,
  Mgr. Katarína Polónyiová,
  Mgr. Ivan Belica, PhD.,
  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

  16:05
  Súvis kopeptínu s teóriou mysle, intelektom a mierou jadrových príznakov u detí s poruchou autistického spektra /15 min./
  Mgr. Katarína Polónyiová,
  RNDr. Jaroslava Babková, PhD,
  Mgr. Hana Celušáková, PhD,
  doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,
  Mgr. Zuzana Dočolomanská,
  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

  16:20
  Plazmatické cytokíny u detí s poruchou autistického spektra a ich neurotypických súrodencov /15 min./
  Mgr. Ivan Belica, PhD.,
  Mgr. Katarína Janšáková, PhD.,
  Mgr. Hana Celušáková, PhD.,
  Mgr. Mária Kopčíková,
  Mgr. Katarína Polónyiová,
  Mgr. Barbara Rašková,
  MUDr. Mária Vidošovičová,
  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,
  doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

  16:35
  Kognitívny profil a profil adaptívneho správania u detí s podozrením na poruchu autistického spektra vo veku 30 – 42 mesiacov /15 min./
  Mgr. Mária Kopčíková,
  Mgr. Barbara Rašková,
  Mgr. Hana Celušáková, PhD.,
  Mgr. Ivan Belica, PhD.,
  Mgr. Katarína Polónyiová,
  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.16:50 - 17:00
Slávnostné ukončenie kongresu
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.


Posterová sekcia 15.6. – 16.6.2023Účinok prírodného 7,8-dihydroxyflavónu u animálneho modelu depresie
RNDr. S. Vranková PhD., J. Klimentová, M. Cebová, J. Benko (Bratislava)

Steroid hormones and social skills in context of paranoia in non-clinical population
Mgr. P. Sušienková, doc. MUDr. Ing. RNDr. P. Celec DrSc., MPH, M. Hajdúk (Bratislava)

The role of estrogen in autism-like behavior of Shank 3-deficient mouse model of autism
Mgr. V. Borbélyová PhD., prof. MUDr. D. Ostatníková PhD., doc. MUDr. Ing. RNDr. P. Celec DrSc., MPH,

Behaviorálne a neuromorfologické dôsledky poškodenia pečene
spôsobeného paracetamolom v genetickom animálnom modeli autizmu

Mgr. J. Szabó, prof. MUDr. D. Ostatníková PhD., doc. MUDr. Ing. RNDr. P. Celec DrSc., MPH,

Vekom a vibračnou stimuláciou podmienené zmeny anticipačných posturálnych nastavení výkroku
RNDr. J. Kimijanová PhD., RNDr. D. Bzdúšková PhD. (Bratislava)

Témy odborného podujatiaNázov
Neuropsychiatrické aspekty Alzheimerovej choroby a iných demencií
Neuropsychiatrické aspekty Parkinsonovej choroby a príbuzných ochorení
Moderný pohľad na Huntingtonovu chorobu
Neurosychiatrické aspekty dystonických syndrómov
Neuropsychiatrické aspekty cievnych mozgových príhod
Neuropsychiatrické aspekty epilepsie a moderné trendy v jej liečbe
Neuropsychiatrické aspekty migrény a iných bolestí hlavy
Neuropsychiatria sclerosis multiplex
Neuropsychiatrické aspekty COVID-19
Neuropsychiatria porúch autistického spektra
Neuropsychiatria detského veku
Neuropsychiatria starnutia
Paroxyzmálne neuropsychiatrické stavy
Sexuologická problematika v neuropsychiatrii
Neuropsychiatria traumatického a nádorového poškodenia nervového systému
Problematika afektívnych porúch, psychóz a porúch osobnosti
Význam spirituality u chronických ochorení
Poruchy spánku
Neuropsychológia a kognitívna neurológia
Genetické a imunologické aspekty neuropsychiatrie
Neuroendokrinológia
Neurobiológia chorôb periférnych tkanív
Neuropsychiatrické kazuistiky